• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

W dniu 18 lutego 2020 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020r. poz. 56), które wprowadza ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dotyczących wymagań prowadzenia rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Umożliwienie funkcjonowania rolniczych ubojni powinno w znacznej mierze ułatwić rolnikom prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego czy działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w ramach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, zatwierdzonego zakładu przetwórstwa mięsa.

Rozporządzenie daje możliwość rolnikom utrzymującym zwierzęta w swoich gospodarstwach i zainteresowanych prowadzeniem działalności produkcji żywności, przeprowadzenia uboju zwierząt lub ewentualnie rozbioru mięsa w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek.
Zgodnie z zapisami wchodzącego w życie rozporządzenia, w rzeźniach rolniczych będą mogły być ubijane zwierzęta będące własnością podmiotu prowadzącego daną rzeźnię, a także zwierzęta innych podmiotów, utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności większość środków spożywczych znajdujących się w sprzedaży jest objęta obowiązkiem podawania na etykiecie informacji o wartości odżywczej, która obejmuje następujące elementy:

 • wartość energetyczna,
 • ilość tłuszczu,
 • kwasów tłuszczowych nasyconych,
 • węglowodanów,
 • cukrów,
 • białka,
 • soli.

Rolniczy handel detaliczny to kolejna forma działalności umożliwiająca produkcję i zbywanie żywności, którą rolnicy mogą prowadzić na uproszczonych zasadach w zakresie prawa żywnościowego i podatkowego. Akt prawny - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) określający tą formę sprzedaży żywności przez rolnika obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. i umożliwia produkcję i zbywanie żywności wytworzonej przy udziale produktów pochodzących z własnych gospodarstw. Głównym celem ustawy było stworzenie polskim rolnikom szerszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Ustawą wprowadzono, w szczególności, preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących RHD poprzez zwolnienie, pod pewnymi warunkami, z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z RHD.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu po zorganizowanych w bieżącym roku szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego zebrało i przesłało do MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności przekazane przez uczestników szkoleń pytania w ww. zakresie. Opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i instytucje nadzorujące działalność rolniczego handlu detalicznego interpretacje i odpowiedzi prezentujemy w załączniku. pobierz załącznik

  

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii uprzejmie informuje, że na stronie Internetowej Ministerstwa pod adresem: www.minrol.gov.pl w zakładce Informacje branżowe - aktualności zostały zamieszczone zaktualizowane informacje dla rolników i innych podmiotów pt.: