• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Jesteś uczniem szkoły technicznej lub zawodowej?
Poszukujesz praktyk zawodowych w okresie wakacji?
Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z pracą?
To świetnie! Zarabiaj i ucz się podczas PŁATNYCH 1-2 miesięcznych praktyk u jednego z naszych partnerów działającego w sektorze rolno-spożywczym!
Nie zwlekaj aplikuj już dziś: www.eitfoodrisfellowships.eu , zakładka RIS Youth!

 OPIS PROJEKTU:

RIS Youth to program stworzony dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, a także młodych absolwentów. Program oferuje praktyki zawodowe dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, szkolenia w miejscu pracy, w szczególności poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji związanych z pierwszą pracą oraz umiejętności miękkich. Celem projektu jest wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy w sektorze rolno-spożywczym i umożliwienie im zdobycia podstawowych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu w przyszłości. Beneficjenci RIS Youth otrzymają wsparcie opiekuna, który będzie opiekował się stażystą podczas jego praktyk, doradzał i przedstawiał wymagania danej pracy oraz jej harmonogram. Praktykanci RIS Youth otrzymają stypendium w wysokości 300-500 € / miesiąc (w zależności od trybu stażu). Zachęcamy do udziału i wypełnienia formularza aplikacyjnego w języku polskim: https://apply.eitfood.eu/courses/course/121-ris-youth.

program RIS Youth – zarabiaj i ucz się podczas płatnych 1-2 miesięcznych praktyk w sekorze rolno-spożywczym

 

 

2022 rok przyniósł kilka ważnych zmian w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicznego. 15 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. W styczniu Prezydent RP podpisał ustawę , która wchodzi w życie z dniem 04.02.2022r. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie możliwości pozyskania dodatkowego dochodu dla małych rodzinnych gospodarstw i zwiększenie możliwości rozwoju działalności RHD.

Wspomniana wyżej ustawa zmienia przepisy o RHD poprzez zmiany w:

 •  ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 poz. 1225 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
 •  ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 2021r. poz. 1128, z późn. zm.).

Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ww. ustawy.

LOGO

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

 Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Polegają one na ograniczeniu liczby współpracujących podmiotów gospodarczych, minimalizowaniu pośredników, a także przyczyniają się do lokalnego rozwoju gospodarczego i zwiększenia dochodu gospodarstw rolnych. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych oraz produkcja w małych zakładach jest także jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz formą dywersyfikacji działalności związanej z obrotem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego jest szczególnie na starcie problem trudnym i złożonym. Oprócz wymagań etycznych prowadzenia takiej działalności inne dotyczą m.in. zagadnień technologicznych produkcji, certyfikacji, promocji produktów, logistyki, działań inwestycyjnych dotyczących dostosowania zakładu do standardów weterynaryjnych i sanitarnych. Aby wspomóc rolników w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie zbytu wyprodukowanej żywności oraz wzbogacania oferty wyprodukowanej żywności w ramach operacji zaplanowano przedstawienie nowych i mniej popularnych działalności polegających na produkcji win gronowych i owocowych oraz produkcji wyrobów fermentowanych. Elementem operacji będzie także zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym w zakresie prezentowanych technologii oraz przedstawienie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia tych działalności.

W ramach operacji w roku 2021 zrealizowano:

 1. konferencję w formie webinarium n.t „Wino , cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw - wyzwania stojące przed producentami";
 2. konferencję w formie webinarium n.t " Przetwórstwo produktów owocowo-warzywnych - produkty fermentowane",
 3. opracowano publikację w formie broszury „Wino gronowe i owocowe z własnych upraw - wyzwania technologiczne stojące przed producentami". Wersja elektroniczna wydawnictwa zamieszczona będzie na stronie internetowej https://www.cdr.gov.pl/

Celem opracowania jest przekazanie w formie wydawnictwa wiedzy rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie prowadzenia procesu technologicznego oraz procedur prawnych jakie w tym zakresie należy spełnić aby wprowadzić do obrotu rynkowego wyroby winiarskie. Wydawnictwo skierowane jest do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych, produkcją wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa.

Wydawnictwo przedstawia zagadnienia obejmujące wymagania prawne i technologiczne w formie utrwalonych materiałów, które trafią do szerokiej grupy odbiorców, a jednocześnie będą formą przekazania i utrwalenia informacji i zagadnień zaprezentowanych podczas konferencji. Publikacja składa się z niżej wymienionych rozdziałów tematycznych:

- zasady produkcji wina w Polsce- regulacje prawne,
- produkcja win gronowych w małym gospodarstwie,
- produkcja win owocowych, cydru w małym gospodarstwie,
- projektowanie małej winiarni, potrzebny sprzęt do wyrobu wina.

Do pobrania:

Publikacja

 

 

Od dnia 31 października rusza nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wnioski mogą składać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. W drugim przypadku o pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski będą przyjmowane do 29 listopada 2021 r.

Więcej informacji na stronie ARIMR pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/arimr/rusza-tzw-duzy-nabor-wnioskow-o-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj

 

 

W dniu 5 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła Kodeks postępowania UE dotyczący odpowiedzialnych praktyk w zakresie biznesu i marketingu w sektorze spożywczym. Kodeks jest elementem przyjętej w zeszłym roku strategii „Od pola do stołu”. Dokument ten został opracowany przy współpracy służb Komisji Europejskiej ze stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami z UE, aktywnym udziale organizacji międzynarodowych i pozarządowych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń branżowych.

Kodeks określa fakultatywne działania, które mogą zadeklarować podmioty działające w sektorze spożywczym tj. producenci żywności, operatorzy usług gastronomicznych, dystrybutorzy i detaliści, związane z podjęciem czynności wspierających przejście na zrównoważony system żywności uwzględniając aspekty takie jak: odbudowę i wzmocnienie odporności gospodarczej, wyzwania środowiskowe, wyzwania ekonomiczne i społeczne.

Dla każdego poziomu określono wspólne cele oraz przykładowe działania:

 • Cel nr 1. Zdrowa, zbilansowana i zrównoważona dieta dla wszystkich europejskich konsumentów, przyczyniająca się do ograniczenia niedożywienia i chorób niezakaźnych związanych z dietą w UE oraz zmniejszenia śladu środowiskowego konsumpcji żywności do 2030 r.;
 • Cel nr 2. Zapobieganie stratom i marnotrawieniu żywności i ich ograniczenie (na poziomie konsumentów, w ramach operacji wewnętrznych i w obrębie łańcuchów wartości);
 • Cel nr 3. Neutralny pod względem klimatycznym łańcuch żywności w Europie do 2050 r.
 • Cel nr 4. Zoptymalizowany, wydajny pod względem gospodarki łańcuch żywnościowy o obiegu zamkniętym w Europie;
 • Cel nr 5. Trwały, inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie i godna praca dla wszystkich;
 • Cel nr 6. Tworzenie zrównoważonej wartości w europejskim łańcuchu dostaw żywności poprzez partnerstwo;
 • Cel nr 7. Zrównoważone pozyskiwanie zasobów w łańcuchu dostaw żywności.

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności według Komisji Europejskiej to początek dialogu, który może służyć jako model globalnej transformacji systemów żywnościowych.

Źródło: https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/f2f_sfpd_coc_final_en.pdf