• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

LOGO

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

 Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Polegają one na ograniczeniu liczby współpracujących podmiotów gospodarczych, minimalizowaniu pośredników, a także przyczyniają się do lokalnego rozwoju gospodarczego i zwiększenia dochodu gospodarstw rolnych. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych oraz produkcja w małych zakładach jest także jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz formą dywersyfikacji działalności związanej z obrotem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego jest szczególnie na starcie problem trudnym i złożonym. Oprócz wymagań etycznych prowadzenia takiej działalności inne dotyczą m.in. zagadnień technologicznych produkcji, certyfikacji, promocji produktów, logistyki, działań inwestycyjnych dotyczących dostosowania zakładu do standardów weterynaryjnych i sanitarnych. Aby wspomóc rolników w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie zbytu wyprodukowanej żywności oraz wzbogacania oferty wyprodukowanej żywności w ramach operacji zaplanowano przedstawienie nowych i mniej popularnych działalności polegających na produkcji win gronowych i owocowych oraz produkcji wyrobów fermentowanych. Elementem operacji będzie także zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym w zakresie prezentowanych technologii oraz przedstawienie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia tych działalności.

W ramach operacji w roku 2021 zrealizowano:

 1. konferencję w formie webinarium n.t „Wino , cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw - wyzwania stojące przed producentami";
 2. konferencję w formie webinarium n.t " Przetwórstwo produktów owocowo-warzywnych - produkty fermentowane",
 3. opracowano publikację w formie broszury „Wino gronowe i owocowe z własnych upraw - wyzwania technologiczne stojące przed producentami". Wersja elektroniczna wydawnictwa zamieszczona będzie na stronie internetowej https://www.cdr.gov.pl/

Celem opracowania jest przekazanie w formie wydawnictwa wiedzy rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie prowadzenia procesu technologicznego oraz procedur prawnych jakie w tym zakresie należy spełnić aby wprowadzić do obrotu rynkowego wyroby winiarskie. Wydawnictwo skierowane jest do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych, produkcją wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa.

Wydawnictwo przedstawia zagadnienia obejmujące wymagania prawne i technologiczne w formie utrwalonych materiałów, które trafią do szerokiej grupy odbiorców, a jednocześnie będą formą przekazania i utrwalenia informacji i zagadnień zaprezentowanych podczas konferencji. Publikacja składa się z niżej wymienionych rozdziałów tematycznych:

- zasady produkcji wina w Polsce- regulacje prawne,
- produkcja win gronowych w małym gospodarstwie,
- produkcja win owocowych, cydru w małym gospodarstwie,
- projektowanie małej winiarni, potrzebny sprzęt do wyrobu wina.

Do pobrania:

Publikacja

 

 

Od dnia 31 października rusza nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wnioski mogą składać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. W drugim przypadku o pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski będą przyjmowane do 29 listopada 2021 r.

Więcej informacji na stronie ARIMR pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/arimr/rusza-tzw-duzy-nabor-wnioskow-o-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj

 

 

W dniu 5 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła Kodeks postępowania UE dotyczący odpowiedzialnych praktyk w zakresie biznesu i marketingu w sektorze spożywczym. Kodeks jest elementem przyjętej w zeszłym roku strategii „Od pola do stołu”. Dokument ten został opracowany przy współpracy służb Komisji Europejskiej ze stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami z UE, aktywnym udziale organizacji międzynarodowych i pozarządowych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń branżowych.

Kodeks określa fakultatywne działania, które mogą zadeklarować podmioty działające w sektorze spożywczym tj. producenci żywności, operatorzy usług gastronomicznych, dystrybutorzy i detaliści, związane z podjęciem czynności wspierających przejście na zrównoważony system żywności uwzględniając aspekty takie jak: odbudowę i wzmocnienie odporności gospodarczej, wyzwania środowiskowe, wyzwania ekonomiczne i społeczne.

Dla każdego poziomu określono wspólne cele oraz przykładowe działania:

 • Cel nr 1. Zdrowa, zbilansowana i zrównoważona dieta dla wszystkich europejskich konsumentów, przyczyniająca się do ograniczenia niedożywienia i chorób niezakaźnych związanych z dietą w UE oraz zmniejszenia śladu środowiskowego konsumpcji żywności do 2030 r.;
 • Cel nr 2. Zapobieganie stratom i marnotrawieniu żywności i ich ograniczenie (na poziomie konsumentów, w ramach operacji wewnętrznych i w obrębie łańcuchów wartości);
 • Cel nr 3. Neutralny pod względem klimatycznym łańcuch żywności w Europie do 2050 r.
 • Cel nr 4. Zoptymalizowany, wydajny pod względem gospodarki łańcuch żywnościowy o obiegu zamkniętym w Europie;
 • Cel nr 5. Trwały, inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie i godna praca dla wszystkich;
 • Cel nr 6. Tworzenie zrównoważonej wartości w europejskim łańcuchu dostaw żywności poprzez partnerstwo;
 • Cel nr 7. Zrównoważone pozyskiwanie zasobów w łańcuchu dostaw żywności.

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności według Komisji Europejskiej to początek dialogu, który może służyć jako model globalnej transformacji systemów żywnościowych.

Źródło: https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/f2f_sfpd_coc_final_en.pdf

 

Giełdowy Rynek Rolny to platforma uruchomiona na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Jest to pionierskie rozwiązanie na rynku polskim umożliwiające dokonywanie obrotu giełdowego polskimi produktami rolno-spożywczymi o wystandaryzowanych parametrach jakościowych. Zaletą platformy jest to, że zawierane transakcje mają charakter tzw. rynku kasowego polegającego na natychmiastowym rozliczeniu z fizyczną dostawą towaru.

Giełdowy Rynek Rolny koncentruje podaż krajowych towarów rolno-spożywczych, co pozwala na tworzenie dużych, jednorodnych partii produktów, obniżenia kosztów transakcyjnych oraz ryzyka handlowego min. poprzez ograniczenie ryzyka cenowego w oparciu o wystandaryzowane umowy i towary.

Giełdowy Rynek Rolny umożliwia również oferowanie polskich produktów na rynkach europejskich oraz pozaunijnych. W obecnej chwili towarami notowanymi na giełdzie są pszenica, żyto i kukurydza. W kolejnych etapach planowane jest wprowadzenie perspektywicznych produktów rolno-spożywczych min. rzepak, koncentrat soku jabłkowego, cukier biały, odtłuszczone mleko w proszku i półtusze wieprzowe.

Źródło: "Biuletyn informacyjny" MRiRW

 

Logo z opisem


Produkcja wina, cydru może być dodatkowym zajęciem alternatywnym dla produkcji rolnej lub je łączącym. Własna winnica to coraz częściej nie tylko hobby, ale także dochodowy biznes. Polskie winnice mają zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu arów. Zakładają je miłośnicy wina marzący o produkcji własnego alkoholu oraz często właściciele gospodarstw agroturystycznych. Zgodnie z prawem ci ostatni mogą częstować gości własnym winem bez konieczności rejestrowania jego produkcji. Należy jednak pamiętać, że zgodne z wymaganiami prowadzenie winnicy i sprzedaż wytworzonego wina lub cydru obarczone są szeregiem formalnych wymogów, które należy spełnić aby uruchomić taką działalność.

Aby przybliżyć zagadnienia obejmujące rozpoczęcie takiej produkcji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach realizowanej operacji KSOW na lata 2020-2021 pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”” zorganizowało w dniu 09.06.2021 roku krajową konferencję „Wino, cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw – wyzwania stojące przed producentami”

Celem konferencji było przekazanie wiedzy i problematyki związanej z produkcją i sprzedażą wina oraz cydru produkowanych na bazie upraw prowadzonych w gospodarstwie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane przykładowe technologie wytwarzania wina i cydru, przepisy prawne i podatkowe oraz możliwości rozwoju takiej działalności. W konferencji uczestniczyło łącznie 86 osób. Byli to doradcy, rolnicy, przedstawiciele podmiotów prowadzących uprawę winorośli i produkcję wina oraz cydru.

Wykłady na konferencji zaprezentowali:

 • Jarosław Wesołowski przedstawiciel MRiRW Departament Rynków Rolnych, który omówił przepisy prawne związane z produkcją i sprzedażą wina przez małych producentów oraz przedstawił propozycje zmian do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • dr. inż. Alicja Synowiec z Instytutu Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, przedstawiła zagadnienia obejmujące proces technologiczny produkcji wina, jakie parametry powinien spełniać surowiec przeznaczony do produkcji oraz podstawowe urządzenia niezbędne do uruchomienia małej winiarni,
 • dr inż. Joanna Chmielewska pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż zaprezentowała wyzwania stojące przed producentami co do przydatności surowca do produkcji cydru jakościowego, prowadzenia procesu technologicznego oraz wyposażenia małej cydrowni,
 • Michał Kałuża z Centrum Finansowo Doradczego FINexpert zaprezentował przepisy prawne dotyczące zobowiązań podatkowych i zasady regulujące produkcję i sprzedaż wina i wyrobów alkoholowych, szczególnej formy producenta, który wyrabia i rozlewa wino uzyskane wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych. Z jakich zwolnień i uproszczeń w stosunku do winiarza produkującego wino z owoców zakupionych może korzystać rolnik. Prezentacja była próbą odpowiedzi na często pojawiające się pytania od rolników: czy produkujący wino z własnych upraw winiarz jest jeszcze rolnikiem czy może już przedsiębiorcą rolnym?
 • swoimi doświadczeniami dotyczącymi uprawy winorośli oraz produkcji i sprzedaży wina podzieliła się prowadząca taką działalność Kinga Kowalewska-Koziarska, która jest współwłaścicielką Winnicy Kinga. Gospodarstwo oprócz produkcji wina przyjmuje grupy zorganizowane, organizuje spotkania szkoleniowe z dziedziny winiarskiej, sommelierskiej, winogrodniczej oraz kulinarnej. Producenci przykładają dużą wagę do bezpośredniego kontaktu z osobami, które goszczą w winnicy. Podkreślają że enoturystyka jest naturalnym kierunkiem rozwoju winiarstwa nie tylko w takich krajach jak Polska, gdzie produkcja wina gronowego odradza się po latach. Może być ona atrakcyjnym kierunkiem szczególnie dla właścicieli małych winnic.
 • wykład Pana Wojciecha Bosaka przedstawiciela Instytutu Winorośli i Wina był próbą odpowiedzi na pytanie o ekonomiczny sens podejmowanych w Polsce działań komercyjnej uprawy winorośli i produkcji win gronowych. Jest to o tyle istotna i aktualna kwestia, że co najmniej kilkadziesiąt polskich winnic osiągnęła już areał jednego hektara lub większy, co świadczy, że nie są to uprawy sadzone na własny użytek. Właściciele tych upraw zmierzą się ze sporym wyzwaniem, jakim będzie osiągnięcie rentowności takiej produkcji uwzględniając uwarunkowania rynkowe i pozarynkowe. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zbliżyć się do tego celu?

Wykładowcy podkreślali kluczowy element tej działalności. Produkując wino na sprzedaż nie możemy ignorować oczekiwań i preferencji konsumentów, a także krytyków winiarskich, którzy te trendy kształtują. Wino podlega różnym modom rynkowym i niezależnie od zachowania lokalnego, czy indywidualnego stylu zmienia się pod ich wpływem. Produkcja wina wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale też cierpliwości. W przypadku winnicy produkującej wino z własnych winogron obecnie możliwe są dwa warianty dystrybucji wina: sprzedaż poprzez hurtownie sklepy i restauracje, albo sprzedaż bezpośrednia.

Dla niewielkich producentów oczywistym wyborem jest bezpośrednia dystrybucja wina w miejscu jego produkcji. Sprzedając bowiem wino bezpośrednio konsumentowi można zarobić na każdej butelce nawet kilkukrotnie więcej, niż w przypadku dystrybucji poprzez hurtownie, sklepy i restauracje. Dlatego drobni winiarze na całym świecie starają się sprzedawać jak największy procent swojej produkcji bezpośrednio w swoim gospodarstwie. Sprzyja temu bardzo modna obecnie turystyka winiarska, dzięki której potencjalni nabywcy przyjeżdżają do miejsc, gdzie produkuje się wino. Liczba Polaków zainteresowanych winami i kulisami ich produkcji jest z roku na rok coraz większa. Niewielka winnica może być także magnesem przyciągającym gości do gospodarstw agroturystycznych. Tym bardziej że polskie prawo otwiera przed nimi nowe rozwiązania regulujące zasady produkcji i sprzedaży tych wyrobów przez małych producentów.

Do pobrania:

Prezentacje z konferencji