• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

W dniu 15 grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Rozporządzenie wdraża na poziomie krajowym przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie (Dz. Urz. UE L 358 z 13.12.2014, str. 13).

 

Rozporządzenie określa, że do 31 sierpnia 2017 r. będzie wolno produkować i sprzedawać na terytorium Polski produkty mięsne wędzone bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, czyli tzw. produkty mięsne wędzone tradycyjnie. Będą one jednak musiały spełniać obowiązujące normy do września 2014 roku, tj. dopuszczalny poziom benzopirenu może wynosić 5 mikrogramów na kg wędliny, a sumy innych związków WWA (benzopirenu, benzantracenu, benzofluorantenu i chryzenu) - 30 mikrogramów. Poziom zawartości WWA w wyrobach wędzonych tradycyjnie musi być w zakładach monitorowany ponieważ Unijne przepisy określają, że po upływie trzyletniego okresu obowiązywania odstępstwa zostanie ponownie przeprowadzona analiza i zapadnie decyzja w sprawie jego ewentualnego przedłużenia.

"Odstępstwem" zostaną objęte wszystkie wyroby mięsne wędzone tradycyjnie, a nie jak wcześniej zapowiadano - tylko wpisane na listę wyrobów tradycyjnych czy innych systemów jakości żywności.
Producenci, którzy będą produkować dotychczasową metodą, muszą ten fakt zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii. Akt prawny określa zasady dotyczące informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze korzystania z odstępstwa w odniesieniu do limitów WWA dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie.

Ponadto wędzonki produkowane w sposób tradycyjny będą specjalnie oznakowane. W rozporządzeniu proponuje się umieszczanie na nich znaku weterynaryjnego w kształcie kwadratu. Ma to je odróżniać od innych wędzonych wędlin, które będą spełniały nowe normy i będą mogły być sprzedawane na unijnym rynku.

Przedmiotowe rozporządzenie w najbliższych dniach zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do pobrania:

Rozporządzenie