• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Żywność zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i niezwierzęcego produkowana przez rolników w gospodarstwach rolnych będzie mogła być sprzedawana w ramach rolniczej sprzedaży detalicznej. Wymagania sanitarne, organizacyjne i fiskalne wobec takiej produkcji będą znacznie uproszczone. Ale dopiero za rok.

Nowelizacja przepisów regulujących zasady opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników, obowiązująca od początku tego roku nie spowodowała dużego zainteresowania tą działalnością. W resorcie rolnictwa trwają obecnie prace nad przygotowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Celem tej ustawy będzie stworzenie rzeczywistych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży przez rolników konsumentom końcowym żywności uzyskanej w całości lub części z surowców pochodzących z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Dotychczasowe możliwości sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach MLO (sprzedaż marginalna, ograniczona i lokalna), nie zadowalają dużej części rolników. Szczególnie niezadowoleni są przetwórcy produktów roślinnych, gdyż ich działalność nadzorowana jest przez inspekcję sanitarną, podlegającą ministrowi zdrowia. W resorcie tym nie opracowano na chwilę obecną aktu prawnego, w którym określa się wymagania dotyczące produkcji żywności przez rolników w zakładach o małej skali. W projektowanej ustawie ministerstwo zamierza umożliwić polskim producentom rolnym sprzedaż żywności, przetworzonej jeśli wytworzona zostanie w jego gospodarstwie i na bazie własnych surowców, ewentualnie też takich, które pozyska od innych producentów. Do krajowego prawodawstwa ma zostać wprowadzona definicja „rolniczego handlu detalicznego”. Definicję tej formy sprzedaży żywności określono w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia w art. 3 w ust. 3 po pkt 29a dodając pkt. 29b w brzmieniu:


29b) rolniczy handel detaliczny -  handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7
rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi
finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, bez
udziału pośrednika, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej
uprawy. hodowli lub chowu tego podmiotu;”;

W drodze rozporządzenia zostaną określone maksymalne ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości. Ubój zwierząt nadal będzie mógł odbywać się tylko w rzeźni. Uznany on został jako dopuszczona usługa szczególna, z której będą mogli korzystać rolnicy rejestrujący rolniczy handel detaliczny, prowadzący przetwórstwo mięsa. Zlecenie usługi uboju, obróbki poubojowej, rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa oraz przemiał zbóż będzie dopuszczone w ramach tej działalności. Proces produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz sprzedaż nie może odbywać się przy udziale osób zatrudnionych. Wyprodukowana w ramach tej działalności żywność będzie mogła być sprzedawana w miejscu wytworzenia oraz w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach handlu rolniczego będzie jednak sprawowała Inspekcja Weterynaryjna Obecnie to zadanie należy do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co dla rolników oznacza konieczność przejścia procedury rejestracji i uzyskania zatwierdzenia jako podmiotu wprowadzającego żywność na rynek. Rolnik nie będzie już zatem zrównany w tym względzie z zakładem przemysłu spożywczego i będzie bardziej skłonny podjęcia się dodatkowej działalności.

Rozwiązane mają być również kwestie finansowe. Planowane jest wprowadzenie do ustawy przepisów uprawniających do zwolnienia z opodatkowania sprzedaży przez producenta rolnego, posiadacza gospodarstwa rolnego określonych ilości produktów, pod warunkiem, że sprzedaż jest prowadzona tylko klientowi końcowemu nie na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Rolnicy sprzedający swoją żywność nie będą musieli płacić podatków, jeśli ilość i wartość sprzedaży nie przekroczy 40 tysięcy złotych od początku danego roku podatkowego. Po przekroczeniu przychodów 40 tys. zł. ze sprzedaży przetworzonej żywności rolnik może wybrać opodatkowanie na podstawie 2% stawki podatku ryczałtowego.

Na zmianie przepisów skorzystają zwłaszcza właściciele małych i średnich gospodarstw, którzy będą mieli możliwość podjęcia się dodatkowego zajęcia w gospodarstwie. To ciekawe rozwiązanie szczególnie dla wielu mieszkańców na wsi, którzy mogliby się w tym obszarze realizować. Dla młodych, przedsiębiorczych osób mających zdolności kulinarne to okazja do pozostania w rodzinnych stronach i podjęcia się takiej działalności zarobkowej w miejscu zamieszkania. Z punku widzenia konsumentów to bardzo dobra wiadomość. Zmiana obecnie obowiązujących przepisów otworzy bowiem przed nimi rynek naturalnej i zdrowej żywności. Nowa ustawa stworzy nową grupę przetwórców, konkurującą z innymi. Dla drobnych, już funkcjonujących zakładów może to być wyzwaniem do wdrażania nowych technologii, poprawy jakości produkowanej żywności oraz poszerzenia gamy produktów.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

 

Opracowała:

Barbara Sałata