• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

5 kwietnia zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wchodzi ono w życie 1 czerwca, uchylając w tym dniu rozporządzenie ministra rolnictwa z 8 czerwca 2010 r.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona to forma działalności umożliwiająca prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego. W odróżnieniu od „sprzedaży bezpośredniej” nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów pozyskanych tylko z własnego gospodarstwa. Ponadto produkcja obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego również przetworzone, w przeciwieństwie do „sprzedaży bezpośredniej”, gdzie działalność ogranicza się do produktów nieprzetworzonych i przetworzonych w niewielkim stopniu.

Ta forma działalności jest skierowana także do producentów żywności , którzy są zainteresowani przetwarzaniem surowców wyprodukowanych w ramach produkcji podstawowej w gospodarstwie. Nowe rozporządzenie reguluje kwestie szczegółowych warunków pozwalających na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji oraz wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, a także wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przez prowadzeniu takiej działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów chcących prowadzić produkcję żywności w małych zakładach rozporządzenie wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność MOL w stosunku do wymagań obecnie obowiązujących. Zmiany obejmują między innymi:

 • rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej działalności o produkty jajeczne uzyskane w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj, produkty na bazie siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych w ramach tej działalności,
 • zwiększenie limitu dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego oraz określenie limitów dla produktów nowododanych. Dostawy te nie przekraczają wagowo:
  a) tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
  b) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
  c) 1,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mięsnych,
  d) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
  e) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych
  łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
  f) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów rybołówstwa,
  g) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mlecznych lub produktów na bazie siary łącznie,
  h) 0,15 tony tygodniowo – w przypadku produktów jajecznych,
  i)1,5 tony tygodniowo – w przypadku gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa lit. a–h, lub z udziałem tych produktów,
 • zniesienie wymogu dotyczącego ograniczenia sumy wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów do najwyższego limitu przewidzianego dla jednego rodzaju produktów produkowanych w zakładzie,
 • zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona działalność MOL poprzez umożliwienie sprzedaży konsumentom końcowym oraz prowadzenia dostaw produktów do dużych miast zlokalizowanych na terenie województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja, tj. miast, w których zlokalizowana została siedziba wojewody lub sejmiku województwa,
 • zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży w przypadku gdy podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje ją do sprzedaży konsumentom końcowym podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych w celu promocji tej żywności na terenie kraju,
 • umożliwienie wykorzystywania do produkcji żywności produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane w zakładzie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, w przypadku gdy obie te działalności prowadzone są przez ten sam podmiot.
 • możliwość przekroczenia w danym tygodniu wielkości dostaw produktów:
  a) świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego;
  b) świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego;
  c) produktów rybołówstwa, pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw, który wynosi 26 ton dla każdego z wymienionych wyżej rodzajów produktów. Zgodę na przekroczenie limitów wydaje Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej na wniosek tego podmiotu.

Wprowadzenie przedstawionych zmian wynika przede wszystkim z postulatów zgłaszanych przez producentów żywności. Przyczynią się one zapewne do zwiększenia ilości zakładów prowadzących na niewielką skalę przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, większej dostępności i różnorodności tej żywności na rynkach lokalnych, a także promocji tych produktów na terenie całego kraju. Konsumenci natomiast będą mieli większą możliwość zakupu żywności pochodzącej od lokalnych producentów, a przede wszystkim żywności, która bardzo często wyprodukowana jest z lokalnych surowców i cechuje się unikalnymi walorami smakowymi.

Barbara Sałata

 

Do pobrania:

Tekst rozporządzenia