• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

W dniach od 29 marca do 12 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca”. Celem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw obejmujących ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszących lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujących się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.

O wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna (EPI) w skład której wchodzi co najmniej 5 rolników oraz która ma nadany nr identyfikacyjny o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440). Grupa powinna posiadać zdolność prawną lub działać na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo innej umowy określającej sposób wspólnej realizacji operacji i wspólnego ubiegania się o przyznanie pomocy.

Wsparcie w ramach działania „Współpraca” może być przyznane min. na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, na zakup lub instalacji wyposażenia lub na odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji.

Więcej informacji